New! เครน 8 ตัน 6 ท่อน

โมเม้นต์การยก 19          ตัน-เมตร
ยกน้ำหนักสูงสุด 8,000     กิโลกรัม
ความยาวยืดสูงสุด 21.9        เมตร
ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยไฮดรอลิค สูงสุด 5,700 มิลลิเมตร
ขาหยั่งคู่หลัง เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยไฮดรอลิค สูงสุด 4,400 มิลลิเมตร

 


Asia Cranes & Equipments Co.,Ltd.
3/6 ม.9 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
Tel. 094-6974536, 02-7407909-10 Fax : 02-7407994 E-mail : info@asiacranes.co.th, srivimol@asiacranes.co.th